Илинденска епопеја

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Илинденска епопеја
w
ИЛИНДЕНСКА ЕПОПЕЈА! Македонскта борба за самобитност!
Уникатно, рачно изработена и единствено  неповторливо дело   Македонската борба  раскажана  низ 18 бакарни слики.
Работени 8 години! Рачно изработени со димензии: 
-ширина од 100 до 140 см.
-висина до 90 до 120 см. 
 Материјал:
Бакар  и  дрво.
Техника на изработка
Стара техника со гравирање на бакар. Гравирањето се прави со дрвени алатки, наоштрени и рачно се вдлабнува во бакарната фолија се додека не се наслика целата тема,слика.  
 
 St.ELIJAH `s EPOPEE! Macedonian struggle for independence!
Unique, handmade and unique work.  Macedonian struggle narrated through 18 copper paintings.
Worked for 8 years! Handmade with dimensions:
- width from 100 to 140 cm.
-between 90 and 120 cm.
  Material:
Copper and wood.
Technique of making
Old technique with engraving copper. Engraving is done with wooden tools, worn out and manually dented into the copper foil until the whole subject is painted, image.
 1
Маричка битка 1371 год.
Battel at the river Marica in 1371
(116 cm x 80 cm)
 Во септември 1371 година дошло до познатата Маричка битка во која, браќата Волкашин и Углеша, се спротиставле на османлиските освојувачките походи. Во таа битка претрпеле катастрофален пораз.
 По успехот на реката Марица на Османлиите им бил отворен патот кон завладувањто на Македонија, а потоа и на сите други балкански земји.
 
In September 1371, occurred the famous battle on river Marica in which Volkasin and Ugles suffered a tremendous defeat.
 After the success on the river Marica, Ottomans had an open way of defeating Macedonia, and after that all the other Balkan countries.
 2
Ајдучка чета –Сирма Војвода
Ajduk ceta - Sirma Vojvoda
(107 cm x 57 cm) 
Во втората половина на XVI век положбата на македонскио народ под Османлиската империја станувала се потешка и понеподнослива. Зато а отпорот против османлиите се наметнал как о неопходна потреба за самозаштита на македонскиот народ.
Еден вид таков опор бил и ајдуштвото , кое преставувало стихијна борба на поробениот народ против турслото владеење.
 
In the second half of the XVI century, the situation of the Macedonian people under the Ottoman Empire has become more and more difficult and unbearable. Therefore the resistance against the Ottomans came as a necessary need for self-protection of the Macedonian people.
One type of such resistance was ajduk strife witch presented an elemental struggle of the enslaved people to the Turkish rule. 
 3
Создавањето на ТМРО
Establishment of TMRO
(122 cm x 99 cm) 
Кон крајот на XIX век биле создадени вистински услови за борбата на македонскио народ, па таа од стихијна и неорганизирана прераснала во организирана и масовна.
Во 1893 година во Солун била создадена ТМРО, тајна организација со една цел-да се организира и подигне македонскиот народ на востание за ослободување од османлиското ропство и од феудалнта експлоатација, а за создавање на македонска држава.
 
At the end of the XIX century the right conditions for the fight of the Macedonian people were created, so the struggle from elemental and unorganized became massive and organized.
In 1893 in Thessaloniki TMRO was created, a secret organization with one goal: to organize and upraise the Macedonian people for a rebellion for liberation from Ottomans slavery and feudal exploitation in order to win statehood in Macedonia.
 4
Баез Куле-Солун
Baez Kule-Tessalniki
(106x89 см)
Османлиската власта презела остри мерки ирепресалии за да го задуши движењето за ослободиување на Македонија. Многу македонски револуционери биле измачувани, осудувани и со години чмаеле во затвоирите во Грција, меѓу кои и во злогласниот солунски затвор-тврдината Баес-Куле.
 
Ottoman government has taken strict measures and reprisals to repress the movement for liberation of Macedonia. Many Macedonian revolutionaries were tortured, sentenced and for many years locked up in Greece’s prisons. One of the most notorious Thessaloniki’s prisons was the Beaz-Kule fortress.
 5
Пленувањето на Мис Стоун,1901
Kidnapping miss.Stoun,1901
(129 cm x 100 cm)
 
Еден од најголемите проблеми било финасирањето на организацијата. Се покажало дека доброволните прилози не биле довлни , па затоа Организацијата пребегнала кон други форми на финасирање-грабнување на богати османлиски граѓани и странски мисионери. Киднапирањето на Мисс Стоун била една од успешно изведени мисии. Со неа раководел Јане Сандански.
 
One of the biggest problems was founding the Organization. It turned out that donations were not enough, therefore the Organization went to other forms of financing: kidnapping wealthy Turks and foreign missionaries.
Miss. Stoun`s kidnapping was one of the successfully performed missions. It was completed under the command of Jane Sandanski.
6
Измачувањето на Пере Тошев
Torture of Pere Tosev
(141 cm x 90 cm)
Еден од многуте револуционери, борци за слобода што минале низ тортурите на османлиските затвори бил и истакнатиот револуционер Пере Тошев. Поради чесноста, издржливоста и лојалноста кон ослободителеното движење бил наречен- Совеста на Организацијата.
 
One of the many revolutionaries, fighters for freedom, which were tortured in the Turkish prisons, was the famous revolutionary, Pere Tosev.For his honesty, persistence and loyalty to the movement for freedom was called “The conscience of the Organization
 7
Даме Груев и Ѓорѓи Сугаре низ битолските улици
Dame Gruev and GorgiSugarev on the streets in Bitola
(100 cm x 94 cm)
Револуционерната работа барала голема комуникативност на револуционерите, членовите на Организацијата . За да го избегната паѓањето во рацете на власта, тие честопати прибегнувале кон камуфлирање. Се пресоблекувале во селска народна носија, ќумурџии, попови итн
 
The revolutionary work demanded intensive communications skills of the revolutionaries, members of the Organization in all cities and villages. To avoid capturing by the authorities they have frequently camouflaging themselves. They dressed as peasants, charcoal peddlers, priests, ect.
8
Ѓемиџијата Павел Шатев
The gemidianPavelSatev in court
(100 cm x 94 cm)
Одделено од ТМРО, група македонски интелектуралци формирале посебна терористичка група под името Ѓемиџии. Преку рушење на различни установи на Европските држави, ѓемиџиите сметале дека така ќе ги заинтересираат европските држави за тековната состојба  во Макдедонија. На 29 на Гоце Делчев април 1903 година тие започнале со добро координирани самоубиствени атентати. Повеќето од ѓемиџиите биле убиени, а едн од нив, Павел Шатев  бил заробен и доживотно затворен.
 
Apart form TMRO, a group of Macedonian intellectuals formed a separate terrorist group called “Gemidians”. Through destroying various facilities of different European countries gemidians thought that would inform the European countries of the hard living conditions in Macedonia. On April 29, 1903 they started well coordinated suicidal assassinations. Most of the gemidians were killed, but one of them, PavelSatev was captured and imprisoned for live.
9
Диверзијата на Гоце Делчев на реката Ангиста -солунско
GoceDelcev`s diversion on the river Angista - region of Tessaloniki
(140 cm x 99 cm)
Раководството на ТМРО во јануари 1903 година во Солун одржало кокнгрес на кој било донесено решение за кревање на востание.
Во тој момент Гоце Делчев бил за помали акции , кои со време би воделе кон масовно востание. Во духот на својта идеја, Гоце со својата чета извршиле диверзија на мостот и тунелот кај реката Ангиста , солунско.
 
The General Staff of TMRO in January 1903 held a meeting in Tessaloniki where the uprising was decided.
At that time GoceDelcev was still in favor of small rebel actions, which in time would let to a mass rebellion. Showing his idea, GoceDelcev with his people completed a diversion of the bridge and the tunnel on the river Angista in the region of Thessaloniki.
10
Загинувањето на Гоце Делчев кај с Баница, серско, 04-03-1903.
Perish of GoceDelcev at Banica village - Serskoregion,04-03-1903
(164 cm x 100 cm)
Гоце Делчев не бил за востание. Тој сметал дека сеуште било рано. Од Солун тој заминал за планината Алоботуш каде треблао да се одржи конгресот на Серскиот револуционерен округ. На 3 март  година Гоце пристигнал во с Баница. Во мугрите на 4 март, во нерамномерна борба со турскиот аскер , Гоце бил убиен. Љубен од обичниот човек, симбол на револуцијата. Хуманист со космополитски идеи и љубов кон човештвото.
 
Goce Delcev was not in favor of the uprising. He though it was still not the time. From Thessaloniki he went to Alibotus Mountain where a meeting of the Ser`srebbelian region was to be held.
On March 3, 1903, Goce arrived in Banica village. In the down of March 4, in outnumbered struggle with Turkish army, GoceDelcev, a man of legend unmatched,was killed. Loved by the common man, symbol of the resistance. Humanist with cosmopolitan ideals and love for mankind.
11
Убиството на рускиот конзул Ростовски во Битола, 26-09-1903
The murder of the russiankonsulRostkovski in Bitola, 26-09-1903
(139 cm x 100 cm)
 
Непосредно пред избувнувањето на илинденското востание, во Битола се случи едно посебно убиство. Рускио царскидипломатски претставник-кконзулот Ростовски, кој бил во придружба на македонскиот национален –културен преродбеник Крсте П Мисирков, смислено бил убиен од еден турски стражар.
 
Right before the uprising of the Ilinden rebellion, a particular murder occurred in the city of Bitola. Russian king’s diplomatic representative - the consul Rostkovsky, accompanied by the Macedonian most significant cultural figure Krste P. Misirkov, was deliberately murdered by one Turkish guard.
12
Објавување на востанието во 1903 год. Во Смилево
Announcing the uprising - 1903 in Smilevo
(143 cm x 100 cm)
 
По извршените подготовки востаничкиот штаб од битолскиот окург го пределил 2 август 1903 година , илинден, како ден за почеток на востанието. Сигналот за почеток на востанието во Македонија беше нападот на османлиската војска.
 
When all the preparations were done the rebellion General Staff from the Bitola region set August 2, 1903 (St.Elijah`s day) as a day for the beginning of the rebellion uprising. The signal for the beginning of the uprising in Macedonia was the attack to the Turkish regiment.
13
Никола Карев го чита кушевскиот манифест
Nikola Karev is reading the Krusevo`s manifesto
(130 cm x 100 cm)
 
Врвниот достиг на македонските револуционери бил создавањето на Крушевската република, првата република на Балканот со демократска власт.
Најголема улога во формирањето на новата власт, со сите нејзини тела имал еден од најголемите револуционери во македонската истрија, Никола Карев.
Крушевскиот манифест бил печатен докуметн кој ги опишувал целите и задачите на револуционерите.
 
The highest achievement of the Macedonian rebellions was creating the Republic of Krusevo - the first republic on Balkan with a democratic government.
Biggest role in creating the new government with all its bodies had one of the biggest revolutionaries in Macedonian history, Nikola Karev.
Krusevo`s manifesto was a publish document that described the goals and tasks of the revolutionaries.
14
Даме Груев, Христо Узунов, Евстахиј Попот и Ѓорѓи Сугарев на Бигла 1903
Dame Gruev, HristnoUzunov, EvstahijPopot i
GorgiSugarev on Bigla 1903 god
(154 cm x 100 cm)
 
По неуспехот на илиндеското востание неки од македонските револуционери ја напуштиле Македонијс, а некоипак останале со народот. Тие не го изгубиле духот и вербата во народот, туку ги прегнале сите сили за возобновување на десјноста на Органзицасијата, дури и си давале и завети дека ќе истраат до крај во тие напори. Таков бил заветот на Даме Груев , Христо Узунов, Евстахиј Попот и Ѓорѓи Сугаре при средбаа на планината Бигла.
 
After the failure of the Ilinden uprising some of the Macedonian revolutionaries left Macedonia, but some stayed with the people. They did not loose their spirit and fait in people, instead they focused all their strength in restarting the work of the Organization, and they even gave among themselves special oaths that they would hold out to the very end. One of those was the oath of Dame Gruev, HristoUzunov, EvstahijPopot and GorgiSugarev on their meeting on the Bigla Mountain
15
Бесењето на војводата Алексо Турунџов во Битола.
The hanging of vojvodataAleksoTurundjov in Bitola
(113 cm x 90 cm)
По илинденското востание, користејќи ги околностите и слабостите на Организацијата, во Македонија  силен замав зеле вооружените пропаганди на соседните балкански боржусаски монархии. Во тој период неколку видни македонски револуционери биле редадени и убиени. Меѓу нив бил и лидерскиот војвода Алексо Турунџиев, кој бил јавно обесен на битолскиот Ат Пазар на 19 август 1905 година.
 After the Ilinden uprising, using the circumstances and the weakness of the Organization, the armed propaganda of the neighboring Balkan monarchies took place in Macedonia. In that period few famous Macedonian revolutionaries were betrayed and murdered. Among them was the legendary, revolutionary leader, AleksoTuringev, who was publicly hanged on At-bazzar, a bazaar in Bitola on August 19, 1905.

 

 16
Загинувањето на Даме Груев во с Русиново.Killing Dame Gruev in Rusinovovillage
(117 cm x 105 cm)
 На 23-12-1906 година во нерамномерна борба со турскиот аскер на врвот Петлец, на малешевското село Русиново, загинал еден од основачите на тајната револуционерна организадина, Даме Груев, кој строрил многу за ослободителното движење на Македонија.
 
 
On December 23, 1906 in a pitched battle with the Turkish army on the mountain peekPetlec, over the Malesevo`s village Rusinovo, died one of the founders of the secret rebellion Organization, Dame Gruev, who did a hole lot for the movement for liberation of Macedonia.
17
Битола за време на младотурската револуција 1908.
Bitola during the revolution of the “yung Turks” - 1908
(117 cm x 92 cm)
 Во почетокто на XX век, Турската империја се соочувала со револуција водена од страна на либер националистите кои сакале да го примат западниот начин на владеење. Овие националисти себе се нарекувале , млади Турци.
Македонскиот народ им дал пополна подршка на младите турци, надевајќи се дека за возврат конечно ќе добијата независноста која ја заслужуваат.
За несреќа , кога младите турци , ја добиле власта, не ги исполните своите ветувања.
  
At the beginning of the XX centaury Turkish Empire wasfacing a revolution by liberal nationalists who wished to adopt Western style governments. These nationalists called themselves the "young Turks,"
Macedonian people gave full support to the “young Turks”, hoping that in return they would finally get the sovereignty they deserve. Unfortunately when the “young Turks” gain the power they did not kept their promises.
18
Делбата на Македонија 10-08-1913
The division of Macedonia, 10-08-1913
(110 cm x 110 cm)
Слободните балкански држави, Србија, Бугарија и Грција, настојувале да ги прошират своите територии за сметка на Македонија. Со Првата Балканска војна балканските сојузници ја истиснале Турција од Балканот. Меѓутоа , со Втората Балканска војна тие војувале меѓусебно за штопоголем дел од Македониа.
Поделбата на Македонија била потврдаена со Букурешкиот мировен договор во 1913 година.
 
Free Balkan countries (Serbia, Bulgaria and Greece) planned to expand their territories on the account of Macedonian territories.
After the First Balkan War, Balkan allies have expelled the Turkish army from the Balkan. But after the Second Balkan War (war between the allies) they fought between themselves for bigger part of Macedonia.
The separation of Macedonia was confirmed with the Treaty of Bucharest in 1913.
w w w w w w w w w w w w w w w w w w   Цена 15.375.000,00 ден.
Instagram logo