Правила за враќање

Skip Navigation LinksПочетна : Политика на враќање

Политика на враќање на производите

 

    КУЛТУРНА РИЗНИЦА Скопје обезбедува враќање на купените производи и средствата дадени за нив преку веб локацијата www.kulturnariznica.mk.
     Купувачот при прием на пратката треба да ја прегледа истата дали испорачаното одговара на нарачката.
     Без оглед на мотивите поради кои сакате да го замените или вратите производот, потребно е да ни доствите писмена изјава во која ќе ја наведете вашата причина, на адреса:
КУЛТУРНА РИЗНИЦА Скопје
Петар Драпшин 7а

1000 Скопје

     Купувчот има право на рекламација во следниве случаи:
- кога се испорачани производи кои не се нарачани;
- кога се испорачани производи кои имат грешка или оштетувања кои настанеле при транспортот.
     Производот кој е неоштетен може да се врати во рок од 5 дена, заедно со приложената фактура и истиот да се замени со соодветен нов.
     Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неоштетен со приложена фактура во рокод 5 дена од приемот на производот.
     Во случај на неможност да се испорача платениот производ, се обврзуваме да Ви ги вратиме уплатените средства на сметката од која биле уплатени, во рок од 3 дена од констатирање на неможноста.