Авторски права

Skip Navigation LinksПочетна : Авторски права

Известувањето за авторско право на сила од 1 февруари 2010

Авторско право © Културна Ризница 2010
     Сите аспекти на овој вебсајт - дизајн, текст, графика, апликации, софтвер и сите останати аспекти - претставуваат авторско право на Културна Ризница Скопје.

     При пристапувањето кон овие веб страни, Вие се согласувате дека симнувањето на каква било содржина е единствено за лично, и некомерцијално консултирање.
      Ниеден дел од овој веб-сајт не смее да се умножува или пренесува во ниедна форма или на ниеден начин, електронски, механички, со фотокопирање, преснимување или поинаку, без претходно добиена дозвола од сопственикот на веб-сајтот.